WIATY, ZADASZENIA, GARAŻE

Zadzwoń: (22) 628 97 72 lub 505 055 472
Twój koszyk jest pusty

Nasze certyfikaty
Copy of FSC duzy 2certyfikat FSC duzy
certyfikat we duzycertyfikat tuv duzy

Regulamin sklepu internetowego www.ecocarport.pl

 

I INFORMACJE OGÓLNE

Sklep internetowy www.ecocarport.pl prowadzony jest przez: Jagram S.A., z siedzibą w Warszawie przy ul. Konopnickiej 6/363, 00 - 491 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - pod numerem KRS 0000142802, z kapitałem zakładowym 502.500 zł opłaconym w całości, nr NIP 113-23-93-132, nr Regon 015302904.

II PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAKUPÓW

1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Informacje na temat towarów oraz zamówienia od klientów przyjmowane są na stronie www.ecocarport.pl oraz pod adresem email: biuro@ecocarport.pl .

2. Klient, składając zamówienie, składa ofertę zawarcia ze sklepem umowy sprzedaży towarów objętych zamówieniem. Zamówienia towarów dokonuje się poprzez dodawanie do koszyka wybranych towarów we wskazanych ilościach. Natychmiast po złożeniu zamówienia klient dostaje e-mailem wiadomość potwierdzającą złożenie zamówienia, co nie jest jednoznaczne z przyjęciem zamówienia do realizacji.

3. Klient zobowiązany jest zapoznać się z treścią otrzymanej wiadomości i sprawdzić zawarte w niej informacje, w szczególności dotyczące rodzajów i ilości zamówionych towarów. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, klient winien dokonać korekty zamówienia telefonicznie na numer telefonu 22 6289772 w.100 lub poprzez odesłanie wiadomości zwrotnej. 4. Podczas składania zamówienia klient dokonuje: 1. wyboru zamawianych towarów oraz ich ilości;

2. oznaczenia sposobu dostawy oraz adresu dostawy i adresu na jaki ma być wystawiona faktura (mogą to być różne adresy);

3. wyboru sposobu płatności.

5. W celu zawarcia umowy sprzedaży zamówionych towarów klient może według swojego wyboru dokonać bezpłatnej stałej rejestracji/założenia osobistego konta podając przy tym wskazane dane osobowe niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia lub też dokonać zakupu bez rejestracji. Założenie osobistego konta umożliwia dokonywanie ponownych zakupów bez konieczności ponownego wprowadzania wszystkich danych teleadresowych.

6. Zmiany w zamówieniu klient może dokonywać do momentu jego zrealizowania (czyli do momentu przekazania do wysłania) telefonicznie pod numerem telefonu 22 6289772 w.100 lub e-mailem na adres: biuro@ecocarport.pl . W taki sam sposób klient może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania.

7. Sklep, po sprawdzeniu dostępności zamówionych towarów, powiadomi klienta na adres e-mial wskazany w zamówieniu o potwierdzeniu przyjęcia oferty tj. zamówienia do realizacji oraz potwierdzeniu terminu jego realizacji, w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.

8. Realizacja zamówienia następuje po zaksięgowaniu zapłaty za towar, zgodnie z rozdziałem V punkt 1. podpunkt 2) regulaminu, chyba, że klient wybierze inną formę płatności.

9. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

10. Sklep prowadzi sprzedaż na indywidualne zamówienie produktów z kategorii: Altany, Pawilony, Tarasy, Garaże, Wiaty oraz wszystkich produktów wg indywidualnych modyfikacji (zmiana koloru lub wymiarów). Zamówienie produktów według indywidualnych modyfikacji możliwe jest po uprzedniej konsultacji z przedstawicielami sklepu i potwierdzeniu możliwości dokonania żądanych modyfikacji.

11. W przypadku produktów na indywidualne zamówienie oraz wg indywidualnych modyfikacji cena, termin realizacji, termin dostawy, koszt dostawy ustalane są indywidualnie z klientem.

12. Towary sprzedawane na indywidualne zamówienie oraz według indywidualnych modyfikacji nie podlegają zwrotowi. 13. Wymiary produktów oferowanych w sklepie mają charakter orientacyjny.

III CENY TOWARÓW

1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej sklepu podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia.

3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

IV CZAS I WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Dla towarów dostępnych w magazynie termin realizacji zamówienia będzie wynosił 3 - 4 dni robocze od chwili dokonania wpłaty (dla opcji płatności przelewem z góry) lub od chwili przyjęcia zamówienia do realizacji (dla opcji odbioru osobistego lub płatności przy odbiorze). W przypadku, gdy zamówiony towar nie jest dostępny w magazynie czas oczekiwania na realizację zamówienia jest ustalany indywidualnie z klientem. Dostawy zamówionych towarów realizowane są w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach 9 - 17.

2. O wysyłce towaru sklep informuje klienta przesyłając na podany adres e-mail powiadomienie.

3. W przypadku dostaw realizowanych poza granice RP warunki realizacji zamówienia będą ustalane z klientem indywidualnie. W tym celu prosimy o kontakt z przedstawicielem biura sklepu pod numerem +48 22 628 9772 wew. 100.

4. Towary dostarczane są za pośrednictwem firmy spedycyjnej na adres wskazany przez klienta. Koszty dostawy określany jest po dodaniu towarów do koszyka i podaniu kodu pocztowego miejsca dostawy.

5. Możliwy jest odbiór osobisty towaru z magazynu Jagram S.A. Adres magazynu: Lipinka 46, 82 - 230 Nowy Staw, woj. Pomorskie w godz. 9 - 16.

6. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez klienta.

7. Po dotarciu przesyłki klient ma obowiązek pokwitować odbiór przesyłki i w obecności dostawcy sprawdzić jej stan. W razie stwierdzenia naruszenia lub zniszczenia opakowania przesyłki, należy w obecności dostawcy sporządzić protokół szkody, który może być pomocny w przypadku ewentualnej reklamacji.

V FORMY PŁATNOŚCI

1. Klient może wybrać następujące formy płatności za towary zamówione w sklepie: 1) Płatność gotówką przy osobistym odbiorze zamówionego towaru w magazynie sklepu w miejscowości Lipinka 46, 82 - 230 Nowy Staw, woj. Pomorskie w godz. 9 - 15; 2) Płatność z góry przed wysyłką zamówionego towaru do klienta przelewem na rachunek bankowy w Raiffeisen bank Polska S.A. nr 68175000090000000012376847, 3) Płatność przy odbiorze przesyłki (za pobraniem).

2. Realizacja zamówienia na indywidualne zamówienie oraz według indywidualnych modyfikacji możliwa jest po dokonaniu przez klienta przedpłaty w wysokości 20% brutto wartości zamówienia. Pozostała do zapłaty kwota zostanie uiszczona przed wysyłką towaru do klienta (dostawa za pośrednictwem firmy spedycyjnej) na rachunek bankowy wskazany w punkcie 1 podpunkt 2) powyżej, chyba, że klient wybierze inną formę płatności.

VI REKLAMACJE

1. Wszystkie towary dostępne w sklepie pochodzą z legalnego źródła, są oryginalne i posiadają gwarancję jakości producenta.

2. Klient po odbiorze zamówionego towaru ma obowiązek dokonać sprawdzenia zgodności towaru z zamówieniem (pod względem ilościowo i rodzajowym). W razie stwierdzenia niezgodności towaru z zamówieniem klient ma obowiązek bezzwłocznie zawiadomić o tym sklep pod numerem telefonu 22 628 97 72 wew. 100 lub na adres email biuro@ecocarport.pl .

3. Jeżeli otrzymany towar jest wadliwy, klient może skorzystać, według swojego wyboru, z uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u gwaranta (producenta lub dystrybutora) we wskazanych serwisach lub z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową.

4. Uprawnienia klienta przysługujące mu od sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową przysługują mu w ciągu 2 (dwóch) lat od daty doręczenia towaru, pod warunkiem zawiadomienia sklepu o niezgodności w ciągu 2 (dwóch) miesięcy od jej wykrycia. W takim przypadku klient powinien odesłać towar przesyłką pocztową ekonomiczną na adres sklepu biuro@ecocarport.pl . Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu z opisem reklamacji. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

5. Koszt dostarczenia towaru do sklepu jak również koszt przesłania naprawionego/wymienionego/niewadliwego towaru do klienta ponosi sklep, chyba że reklamacja była bezzasadna.

6. Jeżeli reklamacja okaże się uzasadniona wymiana lub naprawa towaru zostanie dokonana na koszt sklepu w najszybszym możliwym terminie. Jeśli nie będzie to możliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru) sklep zwróci klientowi równowartość zapłaconej ceny towaru.

VII GWARANCJA

1. Wszystkie towary nie objęte promocją sprzedawane w sklepie są produktami nowymi i posiadają 12 miesięczną gwarancję producenta. Dodatkowo sklep gwarantuje odporność na butwienie drewna przez okres 15 lat przy zastosowaniu bez kontaktu z gruntem. Gwarancja ważna jest wraz z dowodem zakupu.

VIII PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Zgodnie z ustawą "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" klient będący konsumentem, może zrezygnować z towaru kupionego w sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Zwracany towar powinien być w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwracane towary muszą być kompletne.

2. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć dowód zakupu oraz podpisane przez Klienta oświadczenie o odstąpieniu od umowy wraz ze wskazaniem numeru rachunku bankowego, na który zostanie zwrócona zapłacona cena.

3. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej zapłaconej cenie towaru oraz koszt dostawy przesyłki do klienta. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 14 dni roboczych na rachunek bankowy wskazany przez klienta, lub gotówką w kasie magazynu sklepu w miejscowości Lipinka 46, 82 - 230 Nowy Staw, woj. Pomorskie po wcześniejszym zgłoszeniu i ustaleniu terminu lub przekazem pocztowym.

4. W przypadku zwrotów dokonywanych na zagraniczne rachunki bankowe, koszty wszystkich transakcji ponosi klient.

IX DANE OSOBOWE

1. Składając zamówienie w sklepie klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Jagram S.A. oraz na ich przetwarzanie dla składania ofert handlowych i realizacji umów sprzedaży. Podanie danych osobowych przez klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. 2. Na żądanie klienta jego dane osobowe zostaną niezwłocznie i trwale usunięte z bazy danych Jagram S.A. 3. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

X POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowa sprzedaży zawierana jest między klientem a Jagram S.A. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie klientowi paragonu fiskalnego lub na życzenie faktury VAT.

2. Towary prezentowane na stronach www.ecocarport.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

3. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

5. W przypadku klientów nie będących konsumentami nie mają zastosowania postanowienia Działu VIII niniejszego Regulaminu "Prawo odstąpienia od umowy".

6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 24.12.2014r.

7. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

8. Informacja o zmianie regulaminu wraz z wskazaniem zakresu dokonanych zmian będzie widoczna na stronie www.ecocarport.pl oraz zostanie rozesłana do zarejestrowanych klientów. Wszelkie zmiany Regulaminu stają się skuteczne po upływie 7 dni od ich opublikowania w sposób opisany wyżej. Zamówienia dokonane przed wejściem w życie zmian będą realizowane według dotychczasowego regulaminu.

9. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

10. Wszystkie zdjęcia zamieszczone na stronie www.ecocarport.pl są własnością Jagram S.A. z siedzibą w Warszawie. Jakiekolwiek wykorzystywanie zdjęć bez zgody Jagram S.A. stanowi naruszenie prawa.

EcoCarport


Informujemy, że strona wykorzystuje pliki "cookies". Jeśli chcesz wyłączyć obsługę tych plików, zapoznaj się z polityką plików "cookies".